Home < Group Members
● ASEAN Traditional Textile Art Community (ASEANTTAC),Indonesia
Contact person: Mariah Waworuntu  waworuntusidik@gmail.com

Experts

Marie-Louise Nosch

Susan Whitfield

Zhao Feng

Rong Xinjiang

Sim Yeonok

Zvezdana Dode